Yönetmelik


İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Bu Yönetmelikte geçen;
a)Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b)Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c)Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ç)Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Merkez Müdürü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,
e)Merkez Müdür yardımcıları: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdür yardımcılarını,
f)Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
g)Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
ğ)Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
h)Birim: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak,
b) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası aile hekimliği uygulama eğitimi için uygun ortam sağlamak, aile hekimliği uygulamasını geliştirmek amacı ile aile hekimliği disiplini ile ilgili araştırmalar yapmak, nitelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmak ve yürütmek,
c)Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ve yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler ve kurumlar, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak sağlık alanında eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a)Birinci basamakta aile hekimliği klinik uygulamalarını hayata geçirmek ve bu sırada tıp
2/3
öğrencisi, asistan ve gerektiğinde öğretim üyelerinin eğitim, araştırma ve uygulama
faaliyetlerine katkıda bulunmak,
b)Mezuniyet öncesi ve sonrası aile hekimliği eğitimi için gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak, bu çerçevede eğitim ve uygulama birimleri oluşturmak,
c)Aile hekimliği alanında klinik rehber ve algoritmalar geliştirmek ya da bu tür faaliyetlere katılmak,
ç)Aile hekimliği disiplinini geliştirmek ve birinci basamak hizmetlerinde kaliteyi arttırmak amacı ile araştırmalar yapmak ya da çok merkezli araştırmalara katılmak,
d)Sağlık ve araştırma faaliyetinde bulunmak, sağlık alanında kişi ve kuruluşlardan gelen
talepleri değerlendirmek.
e)Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak.
f)Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık
hizmeti sunmak, çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak imkan sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.
g)Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel
sektör ile işbirliği yapmak.
ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.
h)Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.
ı)Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
i)Rektörlükçe ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkez Müdür yardımcıları, Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından; gerek görülen hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasından veya öğretim üyesi olmayıp istenen teknik/akademik özellikleri taşıyan tıp doktorları arasından iki kişi olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilebilir.
(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde yardımcılarının görevleri de kendiliğinden sona erer.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkez Müdürü, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik personelin yönetim ve denetimini; bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek ve buna ilişkin işlemleri yapmak.
b) Hastaların; kabul, bakım, tedavi ve ölüm halinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek.
c) Merkezdeki sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında hizmet sunan
birimlerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek.
ç) Merkez için bir arşiv kurmak.
d) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte
3/3
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.
f)Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu’na teklif etmek.
g)Merkez bünyesindeki birimlerin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
h) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
ı)Merkeze bağlı kuruluşlardaki sağlık hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.
i) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları, Fakülte öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği Müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.
b) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.
ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile işbirliği içinde hazırlamak.
d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Danışma Kurulu, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Danışma Kurulunun başkanı üyeler tarafından danışma üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.
(3) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Danışma Kurulunun görevleri:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 13 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili birimler ile Merkezin idari işleri için oluşturulan diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.
4/3
(2) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkeze bağlı birimlerin çalışma düzeni ve işleyişi her birimin birim sorumlusu tarafından düzenlenir. Birim sorumluları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.
Komisyonlar
MADDE 14 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar oluşturulabilir.
(2) İdari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi, Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektörün onayı ile komisyonlar oluşturulabilir.
(3) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) (Değişik: 05.12.2017 tarihli ve 2017/28-02 sayılı Senato) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Menüyü Kapat